ב"ה

מדיניות ותקנון FilterAd למפרסמים, למשתמשים ולבעלי האתרים.

השימוש באתר זה (להלן "האתר") ובתכניו (להלן "התוכן") כולל המערכות השונות הגלומות בו, וכולל מערכת הפרסומות על כל רבדיה (להלן "FilterAd")  יעשה על ידי המשתמש בהתאם ובכפוף לכללי השימוש באתר המפורטים להלן (להלן "הכללים" או "התקנון"). הנך מתבקש לקרוא את הכללים בתשומת לב ובהקפדה. זאת, באשר מובהר כי השימוש באתר מהווה הסכמה לכל הכללים על פרטיהם ותנאיהם.

1. הגדרות חשבון – ותשלומים

א. FilterAd מעניקה לשותפים ובעלי אתרים (להלן השותף)  תשלום כספי עבור הצגת פרסומות (בכפוף לתקנון זה). התשלום נגזר מכמות הקליקים \ חשיפות, של המשתמשים באתר\י השותף בהתאם לנוסחה שבמערכת FilterAd .

ב. הנוסחה עבור התשלום, שבמערכת FilterAd הינה פנימית ומשתנית מפעם לפעם בהתאם לפיתוחיה הפנימיים של FilterAd .  והיא מחוייבת להיות הוגנת כלפי כל הלקוחות בשווה. כאשר הפרשי מחירים בין אתר לאתר או בין קליק לקליק או בין הופעה להופעה יכולים בהחלט להשתנות לפי הפרמטרים של האתר, מיקוד הנושאים ועוד.

ג. בכל מקרה בעל האתר מסכים במסמך זה כי לא תהיה לו שום תרעומת או מחלוקת לגבי שיטת התחשיב של FilterAd ובפרט התחשיב שנעשה במערכת FilterAd עבורו.

ד. סכום הזכאות על שימוש מערכת FilterAd באתר יופיע באיזור האישי של מערכת הניהול של FilterAd.  וישתנה מפעם לפעם, בהתאם לתחשיב התשלום שבמערכת FilterAd.     השתנות זו תהיה באופן יחסי לרווחים או ההוצאות האפשריות.

ה. בכל מקרה של אי הבנה\הסכמה לגבי סכום התגמול. הסכום המופיע במערכת הניהול הוא יהיה הקובע. FilterAd מתחייבת לפעול בהגינות וביושר המירבי בכלל.  ובפרט לכל הקשור לתגמולים אלו.

ו. FilterAd תספק את תשלומי השותף לא לפני שהגיע לסכום מינימום המשתנה מפעם לפעם בתקנון זה. יש לעקוב אחר תקנון זה ולהתעדכן בסכום מינימום זה. סכום המינימום העכשווי הינו 1000 שקלים.

ז.על מנת לקבל את תשלומי הזכאות של השותף. יש לבצע במערכת FilterAd  בקשת תשלום ולצרף חשבונית  עבור הסכום המבוקש.. פעם בחודש נשלח תגמול עבור בקשות שכבר עובדו קודם לכן.

ח. FilterAd תשמר את תשלומי הזכאות עד לשנה מיום זכאות. כאשר במקרה של אי בקשת תשלום FilterAd תיזום בקשה לשותף לבקש בקשה זו. באם לאחר מכן לא תתבצע בקשה שכזו – FilterAd אף רשאית לבטל סכום זכאות זה.

ט. על השותף קיימת האחריות לספק את כל הפרטים הנדרשים במערכתFilterAd   לרבות פרטי חשבון הבנק שלו, עבור קבלת התשלומים הנ"ל.  השותף מתחייב לספק פרטים מהימנים ומדוייקים ככל שיידרש.   אין FilterAd אחראית על טעות שתיווצר כתוצאה מפרטים שגויים שהכניס השותף במערכת.

י. על השותף לשמור את פרטי הזיהוי והכניסה למערכת FilterAd במקום שמור וייחודי. ולהחליף סיסמא מפעם לפעם. אין FilterAd אחראית על טעות שתיווצר כתוצאה מרשלנות ההקדפה בפרטים אלו.

יא. השותף מתחייב להשתמש בחשבונו לרבות מערכת הניהול שלו לבדו או על ידי בא כחו בידיעה שכל פעולה שתעשה בחשבונו מיוחסת לשותף בלבד,  אין FilterAd אחראית על כל נזק או פעולה שנעשית בחשבון השותף שנעשתה על ידי צד שלישי שנעשתה על ידי בא כח השותף.

2. מדיניות השימוש במערכת FilterAd

א. על כל משתמשי מערכת פילטראד, לרבות מערכות הניהול והמערכות הנלוות כולל אלו הנמצאות באתרים אחרים להישמע להוראות והנהלים הנמצאים במסמך זה.

ב. חל איסור מוחלט להפעיל קוד זדוני או נסיון לחבל במערכות השונות של FilterAd, בכל צורה שהיא, הן  בדפים השונים והן במערכות הניהול. יש להשתמש במערכות רק בצורה שלשמה הם נועדו, ובצורה סבירה ונורמלית ולמטרות שאליהם יועדו מערכות אלו בלבד. FilterAd  רואה בחומרה שימוש שונה במערכותיה.

ג. חל איסור מוחלט לחולל או ללחוץ על מודעות FilterAd  באופן בלתי הוגן, קרי בכוונה להוסיף ממוון או להחסיר ממון לאדם הידוע למשתמש במערכת.  המטרה היחידה שבגינה מותר ללחוץ או לחולל את המודעה היא על מנת לצפות בתוכנה מתוך ענין בתוכן המודעה עצמה שלא למטרת הרווח שבהופעה או בלחיצה עצמה.

ד. על השותף שברשותו שטח פרסום של מערכת FilterAd באתרו,  חל איסור מוחלט ללחוץ על מודעות FilterAd המופיעות באתרו.

ה. על השותף שברשותו שטח פרסום של מערכת FilterAd באתרו,  חל איסור מוחלט לעשות מניפולציה על מנת להגדיל את רווחיו באופן אחר מהיעוד שFilterAd ייעדה לו.   לרבות הכנסת מודעות בדפים שאין הצופים רואים או לחיצות שלא לצורך ולרבות הופעות יזומות המגיעות מבעל האתר או בא כחו ולא ממשתמשי האתר התמימים.

ו. על משתמשי המערכת ובאי כחם חלה החובה שלא לפגוע בשום אופן יזום בשותפים האחרים, ואין לגרום לשום נזק מכוון מכל סוג שהוא למערכת FilterAd או לשותפי FilterAd בשום דרך העולה על הדעת. וכן שלא לעודד אחרים לעשות כן.

ז. חל איסור להשתמש במערכות פילטראד או בקוד המופק ממנה, ברשתות חברתיות מכל סוג שהוא מבלי לבקש את אישור FilterAd לכך.

ח. חל איסור לשותפי הפרסום של FilterAd  אשר להם שטח פרסום באתרם להשתמש ביותר מ3 שטחי פרסום באותו עמוד ללא לבקש את אישור FilterAd  לכך.

ט. שותפי הפרסום של FilterAd  אשר להם שטח פרסום מחויבים להציב את שטח הפרסום במקום שיהיה גלוי לכל משתמש. חל איסור להציב שטחים במקומות סמויים באתר.  או במקומות שלצוות בקרת FilterAd אין אליהם גישה ברורה ופשוטה.   באם שטחי הפרסום מתעתדים להיות מוצבים במקום שבו רק נרשמים לאתר רואים אותו.  או במקום הדורש טכנולוגיה או מכשירים מיוחדים. יש לתת לצוות FilterAd גישה למקום זה.  ולבקש אישור על כך במפורש. 

3. הסכמות לפעולות מערכת  FilterAd

א. FilterAd שומרת את הזכות לפנות לשותפיה ולנרשמים במערכת, מדי פעם לפעם ולעדכן אותם בחידושים או עדכונים הנראים רלוונטיים.

ב. FilterAd רשאית לאסוף מאתרי שותפיה מידע הרלוונטי לפעילותה ולשיפור השירות לבעל האתר למפרסמים או למשתמשים בו. בהתאם להתקדמות הטכנולוגית במערכות FilterAd.

ג. מערכת FilterAD  תשתדל לספק פרסומות לאתרים השותפים אך אינה מחוייבת על כך כלל.

ד. FilterAd רשאית לפעול בשטחים שהוקצו לה על ידי בעלי האתרים – באופן טכנולוגי, לרבות הכנסת מודעות פרסום, טקסט או כל תוכן שיווקי אחר, על ידי קודים טכנולוגיים שונים, על מנת לספק את התוכן שלשמו היא קיימת.

ה. המשתמשים באתר משתמשים בה על דעת שזו מערכת "הרצה".  וייתכן זמן של הפסקת המערכת בין תקופת ההרצה לתקופה שלאחריה.   מערכת FilterAd אינה מחוייבת לפרסם הודעה על כך גם במחיר של אי הספקת פרסומות.

4. תנאים כלליים באתר FilterAd

הגלישה באתר ו/או ההרשמה כמנוי לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצד המשתמש באתר לכללים אלו ויהוו את בסיס ההתקשרות בין המשתמש לבין הנהלת האתר (להלן "הנהלת האתר" או "החברה") לכל דבר ועניין.

הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות, אם יפר את כללים אלו.

בשלב זה תשלום על קליקים (תקינים) יחשב רק הם הגיעו מישראל בלבד. וזאת עד להודעה חדשה אם תהיה כזו.

הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.

אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.

אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול תקנון זה בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי התקנון.

הרישום באתר הוא לשימושו האישי והבלעדי של הגולש. אין להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו. חלה חובה מיוחדת לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום לאתר ולצורך הקשר השוטף עם המנוי.

כחלק מתהליך הרישום לאתר, יתכן ויידרש הגולש, המבקש להירשם כמשתמש רשום, לבחור סיסמא ושם משתמש (להלן "המשתמש הרשום"). במהלך הליך הרישום ולאחריו, מתחייב המשתמש הרשום לספק בכל מקום באתר בו הנו נדרש לכך והמוגדר כ-'שדה חובה', מידע מדויק, מלא ומעודכן; כתובת דואר אלקטרוני תקפה (במידע ויש ברשותו); ולעדכן בכל מקרה של שינוי, את כל אחד מפרטי המידע אודות המשתמש הרשום.

המשתמש הרשום יהיה אחראי לשמירת סודיות סיסמתו, ויישא באחריות לכל שימוש אשר ייעשה בסיסמא, אף אם נעשה ללא אישור. הנהלת האתר לא תישא באחריות לנזקים אשר ייווצרו כתוצאה משימוש לא מאושר במשתמש הרשום.

אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר, כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני או בלתי חוקי.

הגולש באתר מצהיר ומאשר כי בכפוף להוראות כל דין, כל זכות יוצרים ו/או זכות קניין רוחני ו/או כל זכות אחרת בתכנים אשר הועלו על-ידו לאתר, שייכת לו. כן ידוע לו שכל מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תמונה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או נשלח על ידו הוא באחריותו הבלעדית, והגולש אחראי באופן בלעדי לתוכן ההודעות שהועלו, הוזנו ו/או נשלחו על ידו לאתר ו/או למי משירותיו.

הגולש מתחייב כי כל הודעה, מסר וכל חומר אחר שהועלו על ידו לאתר, יהיו הולמים ולא יפגעו בכל זכות של אדם אחר, לרבות זכויות קניין רוחני. הגולש לא יעלה לאתר ו/או ישלח באמצעותו, כל חומר בלתי חוקי המפר זכויות צד שלישי ו/או חומר שעלול לפגוע ו/או להטריד גולשים אחרים, ולא ינהג בכל דרך העלולה לגרום נזקים לחברה.

הגולש אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו יפרסם או יעביר באמצעות האתר. הנהלת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים בין המנויים.

אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.

מובהר בזאת, כי המידע שיימסר לפרסום באתר ו/או יוזן באתר, יכול שיהיה חשוף לכל משתמשי הרשת.

הגולש באתר מצהיר בזאת, כי ידוע לו שלהנהלת האתר אין כל יכולת או אפשרות לבדוק, לנפות או לסנן את המנויים הנרשמים לאתר.

כל קשר וירטואלי או אחר של הגולש עם מי מהמנויים האחרים באתר, וזאת בין בהתכתבות או בשיח (צ'ט) ובין במסגרת "פגישות אמת", הן באחריותו הבלעדית. מומלץ ביותר לשקול היטב ולוודא את מירב הפרטים אודות הצד השני לפני כל מפגש כזה, וכן לנקוט באמצעי זהירות מרביים לפני הפגישה הראשונה עם אדם לא מוכר. בשום מקרה לא תהיה להנהלת האתר כל אחריות לתוצאות כל קשר כאמור, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לנזקים פיזיים, נפשיים, כספיים, רגשיים ואחרים.

בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת, אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.

כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לתכנים המועלים על ידי הנהלת האתר, הם של הנהלת האתר ו/או של צדדים שלישיים שהעניקו לאתר הרשאה להציגם במסגרתו.

הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי אחר באתר, האחריות לכך על המפרסמים בלבד.

הימצאותם של קישורים ("לינקים") באתר, לאתרים אחרים, אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.

בגלישה באתר ובשימוש בשירותים, מאשר הגולש כי ידוע לו שהפרטים האישיים שיימסרו על-ידו, ככל שימסרו, יאוכסנו במאגר מידע המנוהל כדין על ידי הנהלת האתר, אלא אם נאמר אחרת.

הגולש מסכים ונותן את רשותו לכך, שהנהלת האתר תשתמש בפרטים שמסר במסגרת ההירשמות לאתר או במסגרת ההרשמה לכל אחד מהשירותים המוצעים על ידי האתר או כל עדכון של פרטים אלו וכן בכל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש שלו (לרבות באמצעות עוגיות), לצורך שיפור השירות המוצע על-ידי האתר ועל מנת ליידע אותו בדבר מוצרים ושירותים (המוצעים על ידי האתר ועל ידי צדדים שלישיים), העשויים לעניין אותו ולשגר לו דברי פרסומת של מפרסמים. את המידע כאמור ואת דברי הפרסומת תהיה הנהלת האתר רשאית להביא לידיעת הגולש באמצעות: (א) משלוח לכתובת המגורים שלו; (ב) משלוח הודעות אלקטרוניות לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידו; (ג) הודעות מסרים קצרים, בין השאר לטלפון הסלולארי שלו (SMS); (ד) מערכות חיוג אוטומאטיות להעברת פקסימיליה או מסר קולי מוקלט, לטלפון הנייד או הקווי של הגולש.

השימוש באתר הינו מגיל 18 ומעלה.

הסכמת הגולש כאמור לעיל, מהווה הסכמה לשיגור דברי פרסומת על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח – 2008. מובהר כי על אף הסכמה כאמור, רשאי הגולש לחזור בו מהסכמה זו על ידי משלוח הודעת סירוב להנהלת האתר בכתב או בדרך בה שוגר אליו דבר הפרסומת.

הסכמת הגולש כאמור לעיל, מהווה הסכמה להסיר סודיות ולהעביר את הפרטים האמורים מעלה לצד ג' אחד או יותר, שיעביר או יעבירו אליו הודעות, טובין או שירותים, מידע והצעות פרסומיות באמצעים המוזכרים מעלה. מובהר שהנהלת האתר אינה אחראית לגבי תוכן שסופק באמצעותה או באמצעות צד ג' למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו, והגולש מסכים כי לא תהיה להנהלת האתר, למפעילי האתר ולאתר, כל חבות או אחריות בקשר לעניין זה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להחזיק, לרשום ולנהל מאגרי מידע, כאמור בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981. מאגרי מידע אלה עשויים להכיל את פרטי הגולשים באתר, לרבות פרטי לקוחות פוטנציאלים המעוניינים במידע רלוונטי אודות מוצרים ו/או שירותים המוצעים ע"י קהל מוכרים, לרבות פרטי מוכרים פוטנציאלים של אותם מוצרים ו/או שירותים, לרבות פרטי מוצרים לשירותים האמורים ולתנאי מכירתם, ולרבות מידע רגיש המוזן על ידי הגולשים.

בהרשמה לאתר, מסכים בזאת הנרשם לקבל מהנהלת האתר או מי מטעמה, תכנים המכילים מידע פרסומי לרבות מידע על מבצעים והטבות מכל מין וסוג שהוא, באמצעות מיילים, הודעות SMS או בכל דרך התקשרות אחרת.

הנהלת האתר מקפידה לנהל את האתר בזהירות, מיומנות, ובאופן מבוקר ונוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע שהעביר המזמין.

במקרים שאינם בשליטת הנהלת האתר ו/או נובעים מכוח עליון, הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למזמין או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

הנהלת האתר מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי המזמינים הרשומים באתר, אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל-מנת לאפשר את ביצוע ההזמנות.

הנהלת האתר מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי המזמינים הרשומים באתר מלבד המצויין לעיל הנהלת האתר תדגיש כי לא יעביר פרטים אלו לצד שלישי.

אין לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים ומאגרי המידע של החברה בעלת האתר או כל חלק מהם ללא אישורה מראש ובכתב של החברה.

יתכן ובכללים אלו יחולו מעת לעת שינויים, עדכונים, תוספות, מחיקות, לפי שיקול הדעת המוחלט והבלעדי של הנהלת האתר, וזאת ללא מסירת הודעה בעניין זה מראש. שימוש באתר מהווה את הסכמת הגולשים לכללים המתוקנים, אלא אם הם יעמדו בסתירה להוראות דין.

כל האמור בתקנון זה בלשון זכר – אף נקבה במשמע. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד – אף רבים במשמע.

על כללים אלו יחול הדין ההלכתי היהודי. סמכות השיפוט לגביו תהיה לבית הדין לדיני ממונות ברחובות בראשות הרב מאיר אהרון שליט"א. אלא אם כן יסוכם אחרת.